• ෆේස්බුක්
 • linkedin
 • youtube
 • 5000bp DNA ඉණිමඟ

  5000bp DNA ඉණිමඟ

   2000bp DNA ඉණිමඟභාවිතයට සූදානම් නිෂ්පාදනයක් වන අතර දැනටමත් 1x Loading Buffer අඩංගු වේ.ඔබට පර්යේෂණාත්මක අවශ්‍යතා අනුව විද්‍යුත් විච්ඡේදනය සඳහා සුදුසු මාකර් ප්‍රමාණයක් සෘජුවම ගත හැකිය.BM5000 DNA මාර්කර් DNA පටි 8 කින් සමන්විත වේ, DNA පටි: 100bp(50ng/5μl), 250bp(50ng/5μl), 500bp(50ng/5μl), 750bp(75ng/5μl), 1000bp/5lng), 1000b/50bp(0) 3000bp(30ng/5μl), 5000bp(50ng/5μl).

   

   

  පෙරනිමි ශක්තිය