• ෆේස්බුක්
 • linkedin
 • youtube
 • 700bp DNA ඉණිමඟ

  700bp DNA ඉණිමඟ

  700bp DNA Ladder භාවිතයට සූදානම් නිෂ්පාදනයක් වන අතර දැනටමත් 1x Loading Buffer අඩංගු වේ.ඔබට පර්යේෂණාත්මක අවශ්‍යතා අනුව විද්‍යුත් විච්ඡේදනය සඳහා සුදුසු මාකර් ප්‍රමාණයක් සෘජුවම ගත හැකිය.

  700bpDNA මාර්කර් Ⅰ DNA පටි 7 කින් සමන්විත වේ, DNA පටි: 100bp (50ng/5μl), 200bp (30ng/5μl), 300bp (30ng/5μl), 400bp (40ng/5μl), 500bp (25ng/30μl), μ0bp (25ng/5μl), (35ng/5μl).

   

  පෙරනිමි ශක්තිය